شربت گیاهی گلاب-زعفران

آرامبخش و محرک اعصاب

درمان کم خونی

بهبـود بیمـاری های پوستی

پیشگیری از بروز افسردگی

پیشگیری از کاهش دید سالخوردگان

بهبود برونشیت

رفع نفـخ شکم و تسکین معده درد

ضــد ســرطان

هضم کننـده غذا