ثبت سفارش

  • در صورتی که قبلاْ از شرکت فاکتور داشته اید کد مشتری روی فاکتور ثبت است.
  • نام محصولواحدتعدادتوضیحات 
    افزودن یک ردیف جدید